divendres, 3 de juny de 2011

Nou llibre sobre política lingüística als Països Catalans en anglès


·         Introducció, E. Boix i M. Strubell
·         La Catalanofonia: una comunitat a la recerca de la normalitat lingüística, M. À. Pradilla-Cardona
·         Els sistemes legals de la llengua català, J. Vernet i E. Pons
·         Les polítiques que regeixen l’ús de les llengües en les relacions entre les autoritats i el públic, I. Marí
·         La llengua en les polítiques educatives, F. X. Vila i Moreno
·         Polítiques de promoció de l’ús del català en la comunicació oral i per millorar les actituds envers la llengua, E. Boix,  J. Melià, B. Montoya
·         Polítiques lingüístiques en els mitjans de comunicació públics i la promoció del català en els mitjans de comunicació privats, en les arts i en les tecnologies de la informació, J. Gifreu
·         Política lingüística al món dels negocis i dels consumidors:  de la ineficàcia a la inexistència, J. Meliá
·         Un panorama de la recerca catalana sobre política lingüística i planificació, E. Heiderpriem-Olazábal


Qui es preocupa pel futur de la seva llengua? Com es pot aturar el deteriorament de la diversitat lingüística arreu del món, o fins i tot com es pot invertir? Poden les comunitats de demografia mitjana lluitar contra les forces d’homogeneïtzació: la subordinació política, la immigració o la globalització? Els territoris de parla catalana demostren que la planificació lingüística democràtica és factible i pot augmentar l’autoestima del grup. Les principals comunitats que parlen català a Espanya (Catalunya, València i Balears) tenen parlaments regionals que han promulgat lleis molt similars; però, utilitzant un enfocament comparatiu, el llibre també posa de relleu notables diferències entre les polítiques regionals. Es concentra en el sistema de regionalització definit amb la Constitució de 1978 a Espanya, dècades després de repressió política. Proporciona la informació històrica i sociolingüística sobre les complexes relacions que els lingüistes i els científics polítics han d’entendre: entre la planificació lingüística i la política, per una banda, i els estereotips, les actituds i la voluntat política, de l’altra. Acadèmics líders han treballat conjuntament per a proporcionar una avaluació crítica d’aquestes polítiques i el seu èxit, omplint un buit en la literatura sobre el tema en anglès.
————
Who cares about the future of their language? How can the decay of linguistic diversity around the world be stopped, or even reversed? Can medium-sized language communities counter homogenizing forces: political subordination, immigration, globalization? The Catalan-speaking territories show that democratic language planning is feasible and can raise group self-esteem. The main Catalan-speaking communities in Spain (Catalonia, Valencia and the Balearic Islands) have regional parliaments that have enacted broadly similar legislation; nevertheless, using a comparative approach, the book also highlights striking differences between regional policies. It concentrates on the regionalised system defined in Spain’s 1978 Constitution following decades of political repression. It provides the historical and sociolinguistic information that linguists and political scientists need to understand complex relationships: between language planning and policy, on one hand, and stereotypes, attitudes and political will, on the other. Leading academics have worked together to provide a critical appraisal of these policies and their success, thus filling a gap in the English-language literature on the subject.
Acknowledgements
Introduction; E.Boix & M.Strubell
La Catalanofonia:
A Community in Search of Linguistic Normality; M.A.Pradilla-Cardona
The Legal Systems of the Catalan Language; J.Vernet & E.Pons
Policies Governing the Use of Languages in Relations Between the Authorities and the Public; I.Marí
Language in Education Policies; F.X.Vila i Moreno
Policies Promoting the Use of Catalan in Oral Communications and to Improve Attitudes Towards the Language; E.Boix, J.Melià & B.Montoya
Language Policies in the Public Media and the Promotion of Catalan in the Private Media, Arts and Information Technologies; J.Gifreu
Language Policy in the World of Business and Consumer Affairs: From Non-Existence to Ineffectiveness; J.Melià
An Overview of Catalan Research into Language Policy and Planning; E.Heiderpriem-Olazábal
Index
MIQUEL STRUBELL worked for 19 years in the Catalan government’s language promotion department, before moving to the Universitat Oberta de Catalunya, Spain. He is executive secretary of the Linguamón-UOC Chair in Multilingualism. He has coordinated seven projects funded by the EU.
EMILI BOIX-FUSTER is full professor of Sociolinguistics, Department of Catalan Philology, Universitat de Barcelona, Spain. He regularly teaches Sociolinguistics, Language Planning and Applied Linguistics. He is editor of the academic journal Treballs de Sociolingüística Catalana and a steering committee member of U. Barcelona’s University Centre of Sociolinguistics and Communication (CUSC).
Font i adquisició: Palgrave Macmillan