dimarts, 28 de juny de 2011

Prohibit comptar en català

La controvertida proposta de Decret pel qual es regula el plurilingüisme a la Comunitat Valenciana i que liquida el sistema de línies conté tot d'elements si més no curiosos. Destaquem-ne només alguns:

  1. D'entrada, vulnera l'Estatut, tal com amablement es recorda al preàmbul: "La Llei Orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de Reforma de la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, determina en l’article sèptim que «l’idioma valencià és l’oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre l’ensenyament del, i en, idioma valencià.». La negreta és meva.
  2. Liquida la immersió en valencià, únic mètode que ha demostrat aconseguir fer que els xiquets castellanoparlants aprenguin valencià.
  3. Conflictivitza els centres escolars: caldrà votar en quina llengua es fan els primers ensenyaments a cada centre -se suposa que cada any, esclar- però es deixa a lliure albir de la Conselleria de decidir finalment aquesta llengua -imposant la seva tria, suposo, al Claustre...
  4. Consagra l'atenció personalitzada de manera sistemàtica per als alumnes que no tinguin la seva llengua familiar reconeguda com a llengua de primers ensenyaments. No hi ha res a dir, llevat del fet que per al PP de Catalunya aquest sistema era abobinable...
  5. Es boicoteja a ell mateix: l'objectiu del programa és que l'alumnat esdevingui plurilingüe. Tanmateix, els alumnes tenen dret a respondre en la llengua que els vingui de gust: "Art 3.7. 7. Amb independència de l’idioma en què es curse cada una de les àrees, matèries o mòduls no lingüístics en les distintes ensenyances, l’alumnat tindrà dret a realitzar les proves d’avaluació de caràcter parcial o final en castellà o en valencià, decisió que adoptarà exclusivament el mateix alumne o alumna o els seus representants legals, en el cas de ser menors d’edat." Com es garanteix l'aprenentatge del català o de l'anglès en un context en què l'alumnat no té per què usar aquesta llengua de manera activa?
  6. És intervencionista fins al ridícul: obliga a usar el castellà en matemàtiques i el valencià per al medi per exemple. Serà divertit de veure què passa en les escoles on els professors amb capacitació lingüística siguin els de matemàtiques i no pas els de medi...
El decret, en termes generals, és una enganyifa. N'hi ha prou de veure com garanteix el nivell de llengua dels mestres:
"19.12.Qualsevol certificat reconegut per la conselleria competent en matèria d’Educació que acredite el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües en l’idioma corresponent capacitarà el professorat per a impartir un àmbit o àrea, respectivament, en l’Educació Infantil i l’Educació Primària; al seu torn, qualsevol certificat reconegut per la conselleria competent en matèria d’Educació que acredite el domini de les competències corresponents al nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües en l’idioma corresponent capacitarà el professorat per a impartir una matèria o mòdul en l’Educació Secundària i en el Batxillerat."

Aquest nivell s'adquireix, per exemple, fent 4h hores per setmana durant 5 anys en una Escola Oficial d'Idiomes, i no és més que un nivell intermedi, molt lluny de la capacitació necessària per a fer classes. En anglès, per exemple, és el First (veg. equivalències aquí)! De debò volen que parlants de First siguin els models lingüístics dels valencians?