dimarts, 4 de maig del 2010

De com els marcs cognitius condicionen els comportaments

En un treball recent (veg. infra), els sociòlegs Xavier Fernández i Jaume López han plantejat una anàlisi molt interessant sobre la relació entre el marc cognitiu i els comportament electoral. El marc cognitiu és el conjunt de filtres mentals que, de manera conscient o inconscient, ajuden a interpretar la realitat i a prendre les decisions; l'habitus, en termes de Bourdieu. Els dos autors apliquen la hipòtesi d'aquest marc cognitiu a l'estudi del comportament electoal a Catalunya, concretament, a entendre el perquè de l'abstenció diferencial a les eleccions catalanes respecte de les espanyoles i locals.

L'article és interessant almenys per tres raons:
1. Perquè fa una síntesi elegant de les teories que intenten connectar comportament i cognició des d'un punt de vista sociològic i comunicatiu;
2. Per les tècniques que empra: d'una banda, per la seva operativització del concepte és molt interessant, i parteix de l'oposició entre dos pols: un marc cognitiu hispanocèntric i un altre de catalanocèntic, els quals tenen com a marc de referència primari, espectivament, l'Estat espanyol i Catalunya. D'una l'altra, per l'aplicació d'estadística bayesiana.
3. Pels resultats que obté: la diferència de marc cognitiu explica moltíssim més el comportament electoral que no pas altrs hipòtesis emprades fins ara com classe social, sexe, edat, etc. N'hi ha prou amb una citació:

"A les eleccions al Parlament, un hispanocèntric és 23 vegades més probable que s'abstingui que un catalanocèntric" Fernández i López 2009: 32)

4. Perquè planteja la diferència entre la llengua inicial, la identificació lingüística i el marc cognitiu: hom pot ser de llengua inicial i d'identificació catalana i tenir un marc cognitiu hispanocèntric. No és això el que passa entre la majoria dels catalanoparlants fora d'Andorra i Catalunya?

Friso per veure com s'aplica aquest mateix plantejament a l'anàlisi d'altres comportaments. Provem-ho amb els lingüísics?

Fernández, Xavier i Jaume López. 2009. "Abstenció a Catalunya: una qüestió de marc cognitiu." Eines, 10:23-35.